Политика на враќање

Производот може да се врати во рок од 5 дена од денот на приемот на пратката со приложување на сметка, при што производот мора да бидe неупотребуван, неоштетен и спакуван во неговото оригинално пакување.

Пакуваните производи се враќаат преку брза пошта, со претходно прaќање инфо на info@giftsmacedonia.com. Ние ќе Ве контактираме за да ги договориме деталите за адресата на која купувачот го враќа производот.

Во случај да нарачате подарок/производ и да одбиете да ги примите без причина (амбалажата да не е оштетена), GiftsMacedonia има право да одбие од цената, износ во вредност на испорака на производот.

РЕКЛАМАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕ

Ве молиме при рекламација, приложете потврда дека производот е платен, како доказ за купување.

Што е материјален недостаток на производ?

За да постои материјален недостаток кај некој производ, значи дека производот не ги има потребните/основните својства за негово редовно користење и ракување.

Услови за рекламации и враќање на производите

Купувачот има право на поврат или замена на производот во следниве случаи:

* ако производот не е нарачан,

* ако производот е испорачан, но има недостаток на производот,

* ако има оштетување на производот,

* ако производот не ги задоволува Вашите потреби.

Продавачот/трговецот е одговорен за материјалните недостатоци на производот што ги имал во моментот на испорачување на производот до купувачот. Доколку се утврди дека штетата е направена при доставување, тоа ќе се реши меѓу продавачот и доставувачот на производите, а купувачот ќе биде ослободен од одговорност за штетата.

Продавачот не одговара за недостатоците на производот, ако во моментот на склучување на договорот биле познати овие недостатоци од страна на купувачот. Се смета дека тие не можат да останат незабележани од страна на купувачот, бидејќи внимателна личност со просечно знаење и искуство со може леснода забележи недостатоци при рутинска проверка на нештата.

Купувачот има право да го рекламира производот кај трговецот, заради постоење на материјални недостатоци на производот во рок од 15 дена од денот на неговото купување. Постоењето на материјални недостатоци – скриени недостатоци може да се докаже и со вештачење. Во случај на материјални недостатоци на производот, потрошувачот може да побара да се отстрани недостатокот, да му се достави друг производ, да се намали цената или може да изјави дека сака да го врати производот. Ако недостатокот е незначителен, купувачот нема право да го врати производот, но тој има други права поврзани со одговорноста за материјални недостатоци вклучително и право на поправка на штетата. Трошоците за елиминирање на недостатокот и доставување на друг производ без недостаток ги сноси продавачот/трговецот. Нарачаните производи се пакуваат на таков начин што тие нема да се оштетат при вообичаеното манипулирање ракување / испорака. Купувачот е должен да изврши увид во пакетот на пратката при превземање. Доколку пакувањето на пратката има видливи недостатоци/дефекти, се препорачува купувачот да одбие да го прими пакетот, бидејќи постои можност производот во таквиот пакет да е оштетен. Со негирање на приемот, услугата за испорака ќе ја врати пратката на GiftsMacedonia, истакнувајќи дека пратката има недостаток.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ ПРИГОВОР ЗА ПРОИЗВОДИ

Сите поплаки согласно Законот за заштита на потрошувачите можат да бидат испратени по пошта или електронска пошта, Ако жалбата е поднесена во просториите, трговецот е должен веднаш да ја потврди својата копија во писмена форма.

Други начини за поднесување жалба:

• Испратете жалба преку е-пошта: info@giftsmacedonia.com

Поплаката напишете ја јасно, со Ваши точни податоци.

Ние законски мора да одговориме на вашата жалба писмено во рок од 15 дена од приемот на жалбата.

Дигитал Тренд ДОО Скопје